Licencja aplikacji

Definicje:

Spółka – Pfizer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa. Kapitał zakładowy 33.860.000 zł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 22310, NIP 521-31-15-586

Program – program działający na telefonie GSM udostępniony przez Spółkę.

Użytkownik – osoba fizyczna, która wyrazi zgodę na zainstalowanie i użytkowanie programu wraz z danymi cyfrowymi na warunkach niniejszej Licencji.

Warunki licencji

Program udzielany jest „taki jaki jest”, a Spółka nie udziela na program jakiejkolwiek gwarancji. Na Program nie mają zastosowania jakiekolwiek inne warunki, gwarancje lub postanowienia

Spółka jest właścicielem wszelkich praw i tytułów do Programu, w tym praw własności związanych z Programem i jest uprawniona do udzielania Licencji na Program.

Program udostępniony przez Spółkę może podlegać zmianom bez konieczności uprzedniego informowania Użytkownika. W szczególności Spółka może zaprzestać udostępniania Programu lub części Programu na rzecz Użytkownika lub wszystkich użytkowników bez uprzedniego informowania Użytkownika.

Program może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powyższych aktualizacji oraz na dostarczanie ich przez Spółkę w ramach korzystania z Programu.

Spółka nie przenosi na Użytkownika autorskich prawa majątkowych do Programu.

Użytkownik z momentem pobrania i zainstalowania programu wyraża zgodę na niniejsze warunki Licencji.

Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania sublicencji, przekazywania odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim przysługujących mu praw do korzystania z Programu.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Programu jako całości zgodnie z warunkami Licencji jak również prawem właściwym, przepisami oraz wytycznymi.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Programu jedynie poprzez interfejs Programu udostępniony przez Spółkę.

Użytkownik nie ma prawa do modyfikacji programu  lub innego sposobu uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze Programu i zasadach jego działania (w szczególności kodu źródłowego Programu lub jego części).

Użytkownik nie ma prawa do korzystania z nazw handlowych oraz znaków towarowych, znaków usług, logotypów i innych wyróżników Spółki.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszych warunków Licencji Spółka może ją wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie postanowień Licencji oraz za następstwa takiego naruszenia (w szczególności straty i szkody poniesione przez Spółkę). Spółka może dochodzić wszelkich praw przysługujących jej na mocy obowiązującego prawa, w szczególności prawa do odszkodowania.

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


2016-2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone. Biblioteka medyczna firmy Pfizer w technologii rzeczywistości wirtualnej.

Do użytku wyłącznie do celów związanych z biblioteką Pfizer VR.

Polityka Prywatności - Zasady korzystania z gogli i aplikacji - Licencja aplikacji

PFIZER Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 335 61 00, fax: 22 335 61 11, www.pfizer.com.pl

WPOLMCG1117029/05/2017